Potensi Desa

Dusun tenam merupakan dusun yang religius dan menjunjung tinggi adat istiadat. Peran ulama’ dan nenek mamak sangat dominan dalam kehidupan masyarakat dusun tenam. Hari-hari raya besar islam selalu dirayakan secara meriah di Dusun dusun tenam, seperti dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, begitu pula dalam memperingati Maulid Nabi, Isra’ Mi’raj, dan khataman Al-Qur’an, semua masjid, musholla, surau dan majelis-majelis pengajian mengadakan acara tersebut. Yang ditandai dengan membawakan nasi Beng (nampan). Saat ini di Rantau Embacang terdapat 2 buah masjid, 1 buah Musholla, dan 1 buah surau. Serta terdapat 3 majelis pengajian ibu-ibu, 2 majelis pengajian bapak-bapak, dan 1 majelis pengajian karang taruna, pengajian-pengajian tersebut diselenggarakan setiap satu kali dalam seminggu. Selain sebagai sarana menggali khazanah keislaman, pengajian-pengajian tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan ukhuwah islamiyah antar sesama masyarakat. Selain itu di Dusun Rantau Embacang terdapat 2 buah Madrasah Ibtidaiyah/Diniyah Takmiliyah sebagai tempat belajar Pendidikan Agama Islam bagi anak-anak tenam di sore hari. Selain itu di malam hari juga terdapat beberapa rumah untuk belajar membaca Al-quran bagi anak-anak.